Маалыматтык технологиялар кафедрасы С.Нааматов атындагы Нарын Мамлекеттик Университетинин Агрардык техникалык факультетинин курамындагы бөлүм. Кафедранын таржымалында негизги өзгөрүүлөр төмөндөгүдөй.

1997-жылы Нарын мамлекеттик унивеситеттинин Агрардык-техникалык факультетинде «Математика жана информатика» кафедрасы уюштурулган (10.11.1997, №67 НМУнун ректорунун буйругу).

1998-жылы «Математика жана информатика» кафедранын жетекчиси болуп педагогика илимдеринин кандидаты Калдыбаев Салидин Кадыркулович дайындалган.

1999-жылы «Математика жана информатика» кафедрасы бөлүнүп, «Жаңы маалыматтык технологиялар» (кафедра башчысы педагогика илимдеринин кандидаты Калдыбаев Салидин Кадыркулович) жана «Математика жана информатика» (кафедра башчысы физика-математика илимдеринин кандидаты Аманалиев Алманбет Абасканович) кафедралары түзүлгөн (10.08.1999, №658/12 НМУнун ректорунун буйругу).

2000-жылы Агрардык-техникалык факультетинин «Жаңы маалыматтык технологиялар» кафедрасынын башчысы болуп ага окутуучу Ажыбаев Дүйшөнбек Мокешович дайындалган (25.08.2000, №42-2/12 НМУнун ректорунун буйругу).

2001–жылы «Жаңы маалыматтык технологиялар» факультети түзүлүп «Жаңы маалыматтык технологиялар» кафедрасы эки кафедрага бөлүнөт: «Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» (кафедра башчысы ага окутуучу Ажыбаев Дүйшөнбек Мокешович) жана «Информатика жана эсептөө техникасы» (кафедра башчысы ага окутуучусу Бекежанов Марлис Мелисович) (3.09.2001, №124-2/12 НМУнун ректорунун буйругу).

2009-жылы «Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» жана «Математика жана информатика» кафедралары бириктирилип, Маалыматтык технологиялар, экономика жана башкаруу факультетинин курамында «Математика жана маалыматтык технологиялар» кафедрасы уюшулуп, кафедра башчысы болуп  педагогика илимдеринин кандидаты Мунайтпасова Гулдайра Жумакадыровна дайындалган (04.09.2009, №01-12/72 НМУнун ректорунун буйругу).

2010-жылы «Математика жана маалыматтык технологиялар»  кафедрасы кайрадан «Маалыматтык технологиялар» жана «Математика жана информатика» кафедралары болуп экиге бөлүнгөн. «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы Агрардык техникалык факультетин курамына кошулуп, кафедра башчысы болуп педагогика илимдеринин кандидаты Чекирова Гульмира Кожобековна дайындалган (25.06.2010, №01-12/82 НМУнун ректорунун буйругу).

2011-жылы кафедранын курамы өзгөрүп «Физика жана маалыматтык технологиялар» кафедрасы деп аталган (01.09.2011, №01-12/89 НМУнун ректорунун буйругу).

2013-жылы «Физика жана маалыматтык технологиялар» кафедрасынын башчысы болуп педагогика илимдеринин кандидаты Жусуева Бактыгул Жусуевна дайындалган (30.09.2013, №01-12/129 НМУнун ректорунун буйругу).

2014-жылы «Физика жана маалыматтык технологиялар» кафедрасы «Маалыматтык технологиялар» кафедрасы болуп өзгөрүлүп, кафедра башчысы болуп педагогика илимдеринин кандидаты Бейшеналиева Уулкан Үсөнбековна дайындалган (03.07.2014, №01-12/123а НМУнун ректорунун буйругу).

2015-жылы «Маалыматтык технологиялар» кафедрасынын башчысы болуп ага окутуучу Ашыров Эркинбек Тынымсеитович дайындалып, иштеп келе жатат (01.09.2015, №15 НМУнун ректорунун буйругу).

КАФЕДРАНЫН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ

kaldybaev  Калдыбаев Салидин Кадыркулович — 1998-2000 жылдары кафедранын башчысы. Педагогика илимдеринин доктору, профессор. 2009-жылы «Теория и практика педагогических измерений» темасында докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 200дөн ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн, 5 илимий монографиянын автору. Бүгүнкү күнгө 6 аспирант С.К.Калдыбаевдин жетектөөсүндө кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргоду. 2013-2014 жылдары Эрасмус Мундус программасы менен Италияда 10 ай илимий стажировкада тажрыйба алмашып келген.

Duishenbek AzhybaevАжыбаев Дуйшөнбек Мокешович — 2000-2009 жылдары кафедранын башчысы. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. 2008-жылы «Развитие познавательной деятельности студентов средствами новых информационных технологий» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 50дөн ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн, 2 илимий монографиянын автору, 5 автордук күбөлүктүн ээси. 2011-2012 жылдары Эрасмус Мундус программасы менен Италияда 10 ай илимий стажировкада тажрыйба алмашып келген.

MunaitpasovaМунайтпасова Гулдайра Жумакадыровна – 2009-2010 жылдары кафедра башчысы. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. 2007-жылы «Орто билим берүү системасында модулдук технологияны колдонуунун дидактикалык негиздери (10-11-класстардын математика предметинин үлгүсүндө)» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 30дан ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн, 1 илимий монографиянын автору.

chekirovaЧекирова Гульмира Кожобековна — 2010-2013 жылдары кафедра башчысы. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. 2009-жылы «Негизги мектепте физика боюнча электрондук окуу-методикалык комплекстин дидактикалык негиздери» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 20дан ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн, 2 автордук күбөлүктүн ээси.

zhusuevaЖусуева Бактыгуль Жусуевна — 2013-2014 жылдары кафедра башчысы. Педагогика илимдеринин кандидаты, 2012-жылы «Орто мектепте окуучуларды сергек жашоого тарбиялоонун педагогикалык негиздери» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 20дан ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн.

uulkanБейшеналиева Уулкан Үсөнбековна — 2014-2015 жылдары кафедра башчысы. Педагогика илимдеринин кандидаты,  2014-жылы «Мультимедиа технологияларынын негизинде студенттердин маалыматтык компетентүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары» темасында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон, 20дан ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн.

erkinbekАшыров Эркинбек Тынымсеитович — 2015 жылдан бери кафедра башчысы. Ага окутуучу. «Оценка качества знаний студентов при обучении курса «Математический анализ» темасында илимий ишин алып барууда. 10дон ашык илимий макалалар мамлекеттик жана эл аралык басылмаларда жарык көргөн. 2014-2015 жылдары Эрасмус Мундус программасы менен Португалияда 10 ай илимий стажировкада тажрыйба алмашып келген.

КАФЕДРАНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Азыркы учурда «Маалыматтык технологиялар» кафедрасында 4 илимдин кандидаты, 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 ага лаборант эмгектенүүдө. Кафедрада эки доцент Ажыбаев Дүйшөнбек Мокешович жана Чекирова Гульмира Кожобековна иштейт.

«Маалыматтык технологиялар» кафедрасынын негизги максаттарынын бири – бул окуу процессин үзгүлтүксүз жакшыртуунун негизинде жогорку профессионалдуу квалификациядагы компьютердик технологиялар жана программалоо багытында адистерди даярдоо. Кафедрада келечектеги программисттер, IT-адистер профессионалдык бөлүктөгү сабактар боюнча теориялык жактан даярдык алып жатат. Замабап мультимедиалык комплексттер жана компьютерлер менен жабдалган эки компьютердик лабораторияда кафедранын окутуучулары сабактарды өтүп жатат. Кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири – бул окуу процессин окуу-методикалык жактан камсыздоо. Бул багытта кафедранын окутуучулары 30дан ашык окуу-методикалык колдонмолорду иштеп чыгарышкан. Азыркы мезгилде ар бир сабак боюнча электрондук окуу-методикалык комплекстерди иштеп чыгууга абдан чоӊ көӊүл бурулууда.

1997-жылдан бери «Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» адистиги боюнча 600 дөн ашык адистер кафедрадан даярдап чыгарылган. Азыркы учурда бүтүрүүчүлөр өндүрүштүн ар түрдүү тармактарында эмгектенүүдө:

  • башкаруу органдарына,
  • билим берүү системасында,
  • банктарда,
  • байланыш жана телекоммуникация тармагында,
  • саламаттыкты сактоо тармагында,
  • энергетика тармагында,
  • жеке ишкердик.

«Маалыматтык технологиялар» кафедрасында бүгүнкү күндө эки багытта студенттер даярдалууда:

  • Информатика жана эсептөө техникасы,
  • Экономикадагы колдонмо информатика.

Кафедрага тиешелүү студенттердин окуу ишмердүүлүгү негизинен төмөнкү багыттарда жүргузүлүүдө: маалыматтар базасын иштеп чыгуу жана тейлөө, web-сайттарды долборлоо, электрондук китептерди түзүү.

«Маалыматтык технологиялар» кафедрасынын илимий ишмердүүлүгү төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт: илимий-изилдөө жана илимий-методикалык иштерге катышуу, монографияларды даярдоо, илимий макалаларды илимий басылмаларга жарыялоо. Кафедранын окутуучулары ар кандай илимий-практикалык конференцияларга катышып келүүдө. Эл аралык бөлүмү менен тыгыз байланыш иш жүргузүп кафедранын окутуучулары чет өлкөлөрдө тажрыйба алмашып, квалификациясын дайыма жогорулатып келүүдө.

Кафедранын кызматкерлери кафедрадан сырткары С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ишмердүүлүгүнө өздөрүнүн салымы кошуп келе жатат. Кафедранын доценти Г.Чекирова — Агрардык-техникалык факультетинин деканы, доцент Д.Ажыбаев – С.Нааматов атындагы НМУнун Окуу башкармалыгынын башчысы, доценттин м.а. М.Бекежанов — С.Нааматов атындагы НМУнун Маалыматтар технологиялар бөлүмүнүн башчысы, ага окутуучу С.Кулманбетова — Агрардык-техникалык факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары, окутуучу М.Асыранбекова — С.Нааматов атындагы НМУнун Маалыматтар технологиялар бөлүмүнүн Web-адиси болуп иштеп жатышат.