Иш программасы

Календарлык  план

Силлабустар

Методикалык колдонмолор

ЭОМК

Статялар

Илимий методикалык эмгектери

Презентации педагогического опыта

Видео, аудио, мультимедиалык презентациялар

Зачет, экзамендерге даярданууга кошумча материалдар

Ѳз алдынча иштѳѳгѳ материалдар

Тесттер, текшерүү иштери