Студенттерге

Иш программасы

Календарлык  план

Силлабустар

Методикалык колдонмолор

ЭОМК

Статялар

Илимий методикалык эмгектери

Презентации педагогического опыта

Видео, аудио, мультимедиалык презентациялар

Зачет, экзамендерге даярданууга кошумча материалдар

Ѳз алдынча иштѳѳгѳ материалдар

Тесттер, текшерүү иштери